-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

Terapia z wykorzystaniem komputera jest formą terapii wprowadzoną w Domu Pomocy Społecznej w Płazie w listopadzie 2004 r. Celem jej jest nauczenie mieszkańców Domu obsługi komputera, który jest atrakcyjnym narzędziem oferującym duże możliwości w pracy i rozrywce. 
Znajomość zasad obsługi komputera przez mieszkańców pozwoli realizować rozmaite cele. Pierwszym założonym efektem jest stworzenie przy współudziale mieszkańców strony internetowej Domu, by o sobie mogli społeczności internetowej opowiedzieć oni sami. 
Mieszkańcy będą: 
Poznawać zasady obsługi komputera - rozmaite możliwości wykorzystania sprzętu. 
Uczyć się jak wykorzystać komputer i internet do efektywnego spędzania wolnego czasu czy realizacji indywidualnych zainteresowań. 
Realizować zadania na wybrany temat z wykorzystaniem komputera. 
Proponowane efekty terapii: 
- rozwój indywidualnych zainteresowań, 
- otwarcie się na świat, 
- ułatwienie komunikacji z innymi osobami, 
- efektywniejsze spędzanie wolnego czasu, 
- wspomaganie terapii artystycznej.
Nad całością czuwa Nasz informatyk - Henryk