-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

W związku ze stabilną sytuacją na naszym terenie związaną z epidemią koronowirusa  oraz wysokim stopniem realizacji szczepień w naszej placówce, informujemy iż wznawiamy urlopowanie naszych mieszkańców.

Umawianie telefoniczne wraz z udzieleniem szczegółowych informacji:
Od 7 czerwca 2021 r.    tel. 788 665 332,  609 888 631
Urlopowanie od dnia 15 czerwca 2021r.

Wznowienie odwiedzin mieszkańców PDPS w Płazie

W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa informujemy, iż wznawiamy odwiedziny naszych mieszkańców.

Umawianie telefoniczne: od 1 maja 2021 r.    tel. 788 665 332609 888 631

Odwiedziny: od 4 maja 2021 r.


•    Dla mieszkańców mogących się poruszać, odwiedziny będą mogły odbywać się w:

- poniedziałki w godzinach od 7:00 do 16:00,

- wtorek - piątek w godzinach 7:00 do 15:00


•    Dla mieszkańców leżących  kontakt z najbliższymi zapewniony będzie na dotychczasowych warunkach tj. poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym lub pracownikiem zespołu opiekuńczo - terapeutycznego oraz poprzez skype. W szczególnych sytuacjach będzie możliwy kontakt osobisty gdzie osoba odwiedzającą będzie stosowała się do reżimu sanitarnego, zabezpieczona w środki ochrony osobistej tj. maseczka.
•    W celu zapewnienia środków bezpieczeństwa sanitarnego odwiedzającym zapewnimy płyn do dezynfekcji rąk, po każdorazowych odwiedzinach pomieszczenie zostanie poddane dezynfekcji i naświetlaniu lampą bakteriobójczą/wirusobójczą. Stosowanie środków do dezynfekcji oraz lampy bakteriobójczej/wirusobójczej będzie zgodnie z zaleceniami producentów. Wyposażenie pokoju gościnnego ograniczone zostanie do minimum tj. stół, krzesła z powierzchnią nadająca się do dezynfekcji.
•    Osoby deklarujące odwiedziny zobowiązane będą do wcześniejszego uzgodnienia terminu wizyty i zabezpieczenia się w maseczki ochronne.

Przed wejściem na teren Domu z odwiedzającym zostanie przeprowadzona rozmowa przez pracownika do tego upoważnionego. Podczas rozmowy  zostaną zebrane dane zgodnie z załącznikiem nr 1 - oświadczenie/ankieta o stanie zdrowia osoby odwiedzającej mieszkańca PDPS w Płazie oraz zostanie dokonany pomiar temperatury. Osoba odwiedzająca będzie zobligowana do potwierdzenia pisemnego podanych informacji.

Numer telefonu  kontaktu w celu ustalenia terminu odwiedzin:
788 665 332
609 888 631
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

 

UWAGA

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.


   Snoezelen to unikalna metoda terapeutyczna, polegają ca na niedyrektywnej i bezzadaniowej stymulacji polisensorycznej oraz budowaniu w oparciu o nią szczególnej relacji z podopiecznym.
   Metoda Snoezelen powstała w latach 70-tych XX wieku w Holandii, jako odpowiedź na potrzeby osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną a zarazem jako swoisty sprzeciw wobec pesymizmu terapeutycznego panującego w odniesieniu do podopiecznych. Zaskakująco pozytywne efekty sprawiły, że stopniowo metoda rozprzestrzeniła się na inne kraje europejskie, a także kontynenty. Obecnie stosowana jest na całym świecie, również pod nazwą Multi Sensory Environment (MSE). W Polsce równolegle do nazwy „Snoezelen” przyjęła się nazwa „Sala Doświadczania Świata”, której autorką jest dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann, adiunkt w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i jedna z prekursorek metody Snoezelen w Polsce. Pojęcie „Sala Doświadczania Świata” określa zarówno istotę metody, jak i specjalnie zaaranżowane pomieszczenie, w którym odbywają się sesje terapeutyczne.
   Dzięki Snoezelen można znaleźć nowe drogi dojścia do osób, z którymi kontakt z różnych przyczyn jest utrudniony i ograniczony. W Sali Doświadczania Świata osiąga się podwójny efekt: relaksacji i aktywizacji, poprzez przemyślany dobór nieinwazyjnych i zredukowanych bodźców sensorycznych oraz zastosowanie ośmiu zasad Snoezelen. W miarę rozwoju metody okazało się, że oddziałuje ona bardzo pozytywnie nie tylko na osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ale także na inne grupy pacjentów, m.in.: osoby z niepełnosprawnością fizyczną, osoby z autyzmem, osoby z zaburzeniami psychicznymi, seniorów sprawnych poznawczo i seniorów z demencją, dzieci z problemami wychowawczymi i problemami zachowania, osoby przewlekle somatycznie chore, osoby po urazach, pacjentów onkologicznych, osoby żyjące lub pracujące w nadmiernym stresie.
   W Katedrze Terapii Zajęciowej na Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie funkcjonuje Sala Doświadczania Świata jako pracownia dydaktyczno-badawcza. Zajęcia w Sali towarzyszą dwóm wykładanym na kierunku Terapia Zajęciowa przedmiotom: „Snoezelen – Sala Doświadczania Świata” oraz „Snoezelen jako metoda terapii zajęciowej”. Sala służy także prowadzeniu projektów badawczych. Jest to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie na wyższej uczelni w Polsce. W Europie Zachodniej podobny projekt był realizowany m.in. przez Uniwersytet im. Humboldta W Berlinie.
   Dnia 8 lutego 2016 roku pomiędzy AWF w Krakowie a Powiatowym Domem Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie zostało podpisane porozumienie o współpracy partnerskiej. Bezpośrednim celem porozumienia jest prowadzenie sesji terapeutycznych oraz badań naukowych w Sali Doświadczania Świata funkcjonującej w PDPS Plaza. Natomiast celem pośrednim jest promowanie i profesjonalizowanie metody Snoezelen stosowanej z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Ta grupa odbiorców wymaga bowiem szczególnej aranżacji przestrzeni Sali oraz odpowiedniego prowadzenia sesji. Sala Doświadczania Świata funkcjonująca w PDPS w Płazie posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Snoezelen (ISNA-MSE Polska), co w połączeniu ze stałą współpracą z Katedrą Terapii Zajęciowej AWF w Krakowie daje pełną gwarancję prawidłowego i efektywnego prowadzenia sesji Snoezelen.

   W naszej Sali Snoezelen seanse prowadzą przeszkoleni terapeuci i pedagodzy:
mgr Urszula Żmudzińska, mgr Renata Bartnik, mgr Teresa Prasak-Tworzyk.
W specjalistycznym szkoleniu prowadzonym przez dr Agnieszkę Smrokowską-Reichmann wzięli także udział : mgr Ewa Zięba, mgr Michał Obrok, mgr Anna Kurnik, Justyna Walczyk.

DR AGNIESZKA SMROKOWSKA-REICHMANN
Studiowała na Uniwersytecie im. Parisa Lodrona w Salzburgu oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskała doktorat. Etyk. Adiunkt w Zakładzie Klinicznych Form Terapii Zajęciowej, Katedra terapii Zajęciowej, Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie.
- Członek- założyciel Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej. Prekursor terapii Snoezelen w Polsce
- Międzynarodowy specjalista Snoezelen i międzynarodowy trener Snoezelen z ramienia International Snoezelen Association-Multi Sensory Environment (ISNA-MSE)
- Przewodnicząca ISNA-MSE Polska
- Przewodnicząca Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Snoezelen
- Członek Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych.
Autorka pozycji :
- „Snoezelen – Sala Doświadczania Świata. Kompendium opiekuna i terapeuty”.
Współautorka pozycji :
- „Opiekun medyczny w praktyce”
- „Terapia zajęciowa w geriatrii”.
Redaktor naczelna :
- Miesięcznika „wspólne tematy – pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego”
- Kwartalnika „na temat – zeszyty dla profesjonalnie pomagających”.
Od wielu lat współpracuje z organizacjami i placówkami opieki senioralnej w Polsce. Prowadzi szkolenia również w ramach projektów europejskich, dotyczących m.in. aspektów etycznych w opiece, innowacyjnych metod pracy i komunikacji z seniorami demencyjnymi, zastosowania terapii Snoezelen. Zainteresowania naukowe : metoda Snoezelen z różnymi grupami pacjentów, terapia zajęciowa z seniorami, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów z demencją, etyka, antropologia filozoficzna.


U w a g a :
Prawa autorskie do treści i zdjęć zastrzeżone. Wykorzystywanie, kopiowanie tylko za zgodą  PDPS w Płazie.