-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

Plastykoterapia ma ogromną wartość rewalidacyjno-terapeutyczną, umożliwia rozwijanie aktywności twórczej podopiecznych. W pracowni plastycznej ARKADIA drzwi zawsze są otwarte, każdy mieszkaniec może włączyć się do zajęć : rysować, malować, lepić, poznawać tajniki różnorodnych sztuk użytkowych, np. decoupage'u, bibułkarstwa. Dla osób z talentem malarskim powstał kącik sztalugowy, gdzie powstają większe prace w technice olejnej czy akrylach. Działania plastyczne podejmowane z podopiecznymi ułatwiają nawiązanie kontaktu emocjonalnego, sprzyjają budowaniu właściwych więzi we wzajemnych relacjach. Terapia plastyczna w znacznym stopniu uwzględnia indywidualne zainteresowania mieszkańców. Ważną swoistą techniką stosowaną w terapii jest rysunek swobodny, malowanie palcami. Zastosowanie technik artystycznych w terapii z osobami o specjalnych potrzebach, pozwala na harmonijne łączenie zmysłów z intelektem w przeżywaniu siebie i świata, redukuje napięcie, tym samym wspiera rozwój i podnosi jakość życia człowieka. W pracowni plastycznej ARKADIA realizuje się długą i dobrą tradycję – wychowania przez sztukę. Zajęcia terapeutyczne w tej pracowni prowadzi Pani Renata.