-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

Zadanie biblioterapii polega na odbudowie równowagi psychicznej człowieka przez lekturę, a „cel, to rozbudzenie zdolności samodzielnego i prawidłowego moralnie myślenia [...] , aby chory mógł sam odnajdować najlepsze koncepcje ułożenia swoich stosunków ze światem zewnętrznym” (D. Gostyńska).  Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej jest zamierzonym działaniem przy wykorzystaniu książki lub materiałów niedrukowanych (obraz, film itp.), prowadzącym do realizacji celów rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, profilaktycznych i ogólnorozwojowych. Takim celem może być zarówno akceptacja własnej niepełnosprawności, jak również działalność kompensacyjna, czy akceptacja osoby upośledzonej przez otoczenie. Koniecznym warunkiem biblioterapii jest międzyosobowy kontakt indywidualny biblioterapeuty z jedną osobą bądź grupą. Zajęcia zawsze dotykają ważnych problemów dla uczestników biblioterapii, zapewniają wsparcie psychologiczne i duchowe, poprawiają samopoczucie, prowadzą do zaakceptowania siebie w trudnej sytuacji życiowej. W naszym DPS zajęcia biblioterapii prowadzone są  przez cztery Panie: Alicję, Lucynę i dwie Barbary, które opiekują się także Klubem Czytelniczym, który rozpoczął swoją działalność tego roku (2013). Biblioterapia prowadzona w naszym Domu od początku swojej działalności opiera się na ścisłej współpracy z Biblioteką Publiczną w Płazie oraz Miejska Biblioteką Publiczną w Chrzanowie.