-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Pani Aneta Nędza; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie, ul. Wiosny Ludów 4 32 – 552 Płaza.
2) Administrator  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Anetę Nędza – z którym można skontaktować się poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.
5) Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 - dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora
 - operatorom pocztowym i kurierom,
 - podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usług niezbędnych do wykonania umowy lub świadczenia usługi,
 - organom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana  danych osobowych,
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W RAMACH PROCESU REKRUTACJI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w rekrutacji bieżącej i przyszłej oraz oświadczenie kandydata do pracy w sprawie przetwarzania danych osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA FACEBOOK

Informacja RODO dotycząca fanpage’a Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie na portalu społecznościowym Facebook