-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

Fundacja  Krok Naprzód od sierpnia realizuje  projekt  pn ”Jestem, by pomagać”.
Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi członków rodzin, opiekunów  i kadry bezpośrednio zaangażowanej w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Warsztaty będą się odbywały na terenie naszego Domu. Tematy będę realizowane do końca listopada 2012r.