-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

UWAGA

W związku z pojawieniem się kolejnych przypadków zakażeń wirusem COVID w kraju, prosimy osoby odwiedzające bliskich w Naszym Domu o zabieranie maseczek. Dodatkowe zabezpieczenia będą obowiązywać od dnia 22 sierpnia 2022 r. Przed odwiedzinami prosimy o wcześniejszy kontakt.

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.

W porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w PDPS Płaza wybrano najkorzystniejszą instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi - wygrała oferta TFI PZU SA Spółka Akcyjna.

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. Prywatne i imienne rachunki PPK będą zasilane wpłatami pracownika i podmiotu zatrudniającego oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa.
Wpłaty pracownika oraz podmiotu zatrudniającego będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia pracownika. Pracownik może w każdej chwili zarówno zrezygnować z oszczędzania w tym programie, jak i do niego wrócić.
Podstawowe wpłaty finansowe do PPK to: - przez PDPS w wysokości 1,5 % pensji brutto wynagrodzenia pracownika, wpłata pracownicza w zadeklarowanej wysokości przez pracownika w minimalnej wysokości 2% pensji brutto (przy czym osoby, których dochody nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia, będą mogły obniżyć wpłatę do 0,5%) oraz dopłata państwa w wysokości 240 zł rocznie.

Do PPK obligatoryjnie zapisywani są wszyscy pracownicy, którzy ukończyli 18 lat i nie ukończyli 55 roku życia oraz z tytułu zatrudnienia u danego pracodawcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu. Osoby, które ukończyły 55 rok życia, ale nie ukończyły 70 roku życia, mogą przystąpić do PPK wyłącznie na swój wniosek.

Od wynagrodzenia za miesiąc kwiecień PDPS będzie potrącał składki.

W związku z powyższym do dnia 28.02.2021r. do Działu Kadr i Płac PDPS Płaza w wersji papierowej należy dostarczyć :
• informację dla pracownika (obligatoryjnie wszyscy pracownicy);
• deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat PPK lub deklarację w zakresie finansowania wpłat podstawowych PPK oraz dodatkowych;
• osoby po 55 roku, a które nie ukończyły 70 roku życia mogą złożyć wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

BRAK DOSTARCZENIA DEKLARACJI O REZYGNACJI (dla osób do 55 roku życia) WIĄŻE SIĘ Z AUTOMATYCZNYM ZAPISANIEM DO PPK.

Materiały informacyjne dotyczące PPK dostępne są na stronach internetowych:
https://www.mojeppk.pl,
https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych/Towarzystwo-Funduszy-Inwestycyjnych-PZU-SA.html
https://emeryturappk.pzu.pl

- Informacja o PPK
- Plakat informacyjny
- Ulotka - 1
- Ulotka - 2
- Ulotka - 3
- Wniosek o zawarcie umowy
- Deklaracja - wpłaty podstawowe
- Deklaracja - wpłaty dodatkowe
- Deklaracja o rezygnacji

pracownicze plany kapitałowe