-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

Mieszkaniec ma zapewnione prawo do własnego poglądu, ma możliwość podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących jego osoby w tym m. in.: 
- wyboru określonej sytuacji , pory i miejsca spożywania posiłku, 
- pory o której kładzie się spać, 
- wyboru terapii, rodzaju zainteresowań itp., 
- praktykowania własnej religii. 
Przestrzegana jest zasada, że wszelkie informacje o mieszkańcu i jego bliskich są poufne.
Dokumentacja prowadzona dla każdego mieszkańca zawiera: 
- diagnozę socjalną, 
- diagnozę medyczną, 
- plan opieki indywidualnej, 
- dziennik imprez kulturowo - oświatowych, 
- dziennik zajęć terapeutycznych
Prawa i obowiązki mieszkańca są sformułowane w Regulaminie Mieszkańca. Mieszkańców Domu obowiązuje Ramowy Program Dnia. Na terenie Domu działa samorząd mieszkańców.
    Opieka indywidualna.
W ramach zapewnienia opieki i podniesienia świadczonych usług dla mieszkańców powołano zespoły terapeutyczne których celem jest opracowanie indywidualnych planów wspierania mieszkańca. W ramach tych zespołów, przy organizowaniu zajęć indywidualnych i grupowych świadczone są usługi wspomagające polegające na: 
- podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców , 
- umożliwieniu zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych, 
- zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców, 
- stymulowaniu, nawiązywaniu i utrzymaniu kontaktu z rodziną i środowiskiem, 
- działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości, 
- dbałości o interesy mieszkańca , interwencji w problemach i pomoc w ich rozwiązywaniu, 
- budowaniu kontaktów poprzez wspólne spotkania i pomoc w sprawach życia codziennego, 
- rozwijaniu umiejętności mieszkańców.
Mieszkaniec uczestniczy w tworzeniu planu opieki, bieżącej analizie, oraz ocenie efektów udzielanej mu pomocy. Każdy mieszkaniec ma prawo wyboru osoby do bezpośrednich kontaktów. W przypadku niemożności dokonania wyboru Pracownika Pierwszego Kontaktu przez mieszkańca (ze względu na jego stan psychiczny) zostaje mu on przydzielony. Funkcja ta została wprowadzona w celu poprawy jakości świadczeń udzielanych mieszkańcowi. Działania wynikające z indywidualnego planu opieki wspierania mieszkańca koordynuje Pracownik Pierwszego Kontaktu. Ma on pod swoją opieką dwóch lub trzech mieszkańców. Pracownicy Pierwszego Kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno - opiekuńczych. 
Pracownik Pierwszego Kontaktu ma prawo wglądu do pełnej dokumentacji mieszkańca, ma prawo odmówić realizacji prośby mieszkańca , gdy zagraża ona zdrowiu lub życiu mieszkańca bądź jest nierealna. Może zrezygnować z funkcji Pracownika Pierwszego Kontaktu , gdy mieszkaniec nie akceptuje go. Ponadto ma prawo wglądu w rozchód pieniędzy mieszkańca, czy realizację indywidualnych planów opieki i ich korekty. 
Obowiązkiem Pracownika Pierwszego Kontaktu jest kontakt z opiekunem prawnym i rodziną podopiecznego, dbanie o interesy mieszkańca, pomoc w rozwiązywaniu problemów, budowanie kontaktu poprzez wspólne spotkania i pomoc w sprawach życia codziennego. Kontakt pracownika z mieszkańcem odbywa się przynajmniej jeden raz w tygodniu, w spotkaniach przynajmniej 30. minutowych, a miejsce spotkań zależne jest od stanu zdrowia mieszkańca i pogody. Ponadto Pracownik Pierwszego Kontaktu dba o utrzymywanie stosunków podopiecznego ze środowiskiem lokalnym, rozwijanie jego umiejętności, nadzór i włączenie się w realizację planów opieki. 
    Opieka zdrowotna.
Każdy mieszkaniec ma zapewniony regularny kontakt z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzem psychiatrą, oraz ma możliwość korzystania w razie potrzeby z poradni specjalistycznych. Ze względu na schorzenia psychiczne oraz chroniczny przebieg, mieszkańcy zażywają stale lub okresowo leki psychotropowe, w celu zminimalizowania objawów psychotycznych i utrzymania dobrego stanu psychofizycznego. O okresie przyjmowania leków psychotropowych decyduje lekarz psychiatra, pod którego opieką pozostają mieszkańcy.