-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

W związku ze stabilną sytuacją na naszym terenie związaną z epidemią koronowirusa  oraz wysokim stopniem realizacji szczepień w naszej placówce, informujemy iż wznawiamy urlopowanie naszych mieszkańców.

Umawianie telefoniczne wraz z udzieleniem szczegółowych informacji:
Od 7 czerwca 2021 r.    tel. 788 665 332,  609 888 631
Urlopowanie od dnia 15 czerwca 2021r.

Wznowienie odwiedzin mieszkańców PDPS w Płazie

W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa informujemy, iż wznawiamy odwiedziny naszych mieszkańców.

Umawianie telefoniczne: od 1 maja 2021 r.    tel. 788 665 332609 888 631

Odwiedziny: od 4 maja 2021 r.


•    Dla mieszkańców mogących się poruszać, odwiedziny będą mogły odbywać się w:

- poniedziałki w godzinach od 7:00 do 16:00,

- wtorek - piątek w godzinach 7:00 do 15:00


•    Dla mieszkańców leżących  kontakt z najbliższymi zapewniony będzie na dotychczasowych warunkach tj. poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym lub pracownikiem zespołu opiekuńczo - terapeutycznego oraz poprzez skype. W szczególnych sytuacjach będzie możliwy kontakt osobisty gdzie osoba odwiedzającą będzie stosowała się do reżimu sanitarnego, zabezpieczona w środki ochrony osobistej tj. maseczka.
•    W celu zapewnienia środków bezpieczeństwa sanitarnego odwiedzającym zapewnimy płyn do dezynfekcji rąk, po każdorazowych odwiedzinach pomieszczenie zostanie poddane dezynfekcji i naświetlaniu lampą bakteriobójczą/wirusobójczą. Stosowanie środków do dezynfekcji oraz lampy bakteriobójczej/wirusobójczej będzie zgodnie z zaleceniami producentów. Wyposażenie pokoju gościnnego ograniczone zostanie do minimum tj. stół, krzesła z powierzchnią nadająca się do dezynfekcji.
•    Osoby deklarujące odwiedziny zobowiązane będą do wcześniejszego uzgodnienia terminu wizyty i zabezpieczenia się w maseczki ochronne.

Przed wejściem na teren Domu z odwiedzającym zostanie przeprowadzona rozmowa przez pracownika do tego upoważnionego. Podczas rozmowy  zostaną zebrane dane zgodnie z załącznikiem nr 1 - oświadczenie/ankieta o stanie zdrowia osoby odwiedzającej mieszkańca PDPS w Płazie oraz zostanie dokonany pomiar temperatury. Osoba odwiedzająca będzie zobligowana do potwierdzenia pisemnego podanych informacji.

Numer telefonu  kontaktu w celu ustalenia terminu odwiedzin:
788 665 332
609 888 631
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

 

UWAGA

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.


Pracownicy Socjalni:
Anna Dębska    
Mariola Gut

UWAGA - koszty utrzymania w roku 2019 wynoszą: 3575,56 zł/osobę

Dokumenty niezbędne do umieszczenia w PDPS:
1. Pisemna zgoda na umieszczenie w PDPS , lub postanowienie sądu
2. Dowód osobisty , legitymacja ubezpieczeniowa wnioskodawcy
3. Kserokopia decyzji ZUS (KRUS), OPS o otrzymywanym świadczeniu
4. Oryginały zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia kandydata do DPS
5. Rodzinny wywiad środowiskowy
6. Oświadczenie o stanie majątkowym
7. Opinia o sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS
Do wnoszenia odpłatności za pobyt w DPS obowiązani są:
 I. Mieszkaniec PDPS - nie więcej niż 70% swojego dochodu. Jeżeli dochód ubiegającej się osoby nie jest wystarczający do pokrycia opłaty za pobyt w domu, wówczas OPS rozpatruje sytuację finansową członków jej najbliższej rodziny.
 II. Małżonek, zstępni przed wstępnymi.
Jeżeli małżonek nie żyje, do ponoszenia opłat zobowiązane są dzieci. W przypadku osoby samotnie gospodarującej, zobowiązana jest ona do dofinansowania pobytu w DPS swojego członka rodziny, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 250 % kryterium dochodowego.  Natomiast osoba gospodarująca w rodzinie, obowiązana jest do dofinansowania pobytu w DPS swojego członka rodziny, jeżeli dochód jest wyższy niż 250 % kryterium dochodowego.
W każdym jednak z tych przypadków kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty za pobyt w DPS nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego ( odpowiednio: dla osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie ).
Ze względu na niskie dochody w rodzinie można zwolnić z opłat za pobyt w DPS częściowo lub całkowicie jeśli:
- wnoszą opłaty za pobyt innych członków rodziny w DPS, Ośrodku Wsparcia lub innej placówce,
- występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
- małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymujący się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia, osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.
III. Gmina.
Do wnoszenia opłaty zobowiązana jest gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez osoby (małżonek, zstępni, wstępni)
Usługi świadczone przez pracowników socjalnych.
W ramach pracy socjalnej zatrudnieni w PDPS pracownicy socjalni realizują następujące zadania:  
- przeprowadzają wywiady środowiskowe z mieszkańcem (część IV )   w celu ustalenia wysokości odpłatności za pobyt
- sprawy meldunkowo-dowodowe
- w ramach postępowania spadkowego zawiadamiają rodziny o konieczności zrobienia masy spadkowej
- kompletowanie dokumentacji na komisje lekarskie w sprawie wydania orzeczenia o grupie niepełnosprawności dla mieszkańców ( aktualizacje wg dat ważności)
- kompletowanie dokumentacji niezbędnej do lekarza Orzecznika ZUS
- wyjazd z mieszkańcem na komisje lekarskie do ZUS, PCPR
- załatwiają bieżące sprawy mieszkańców
- zajmują się finansami mieszkańców – obsługa indywidualnych kont bankowych
Ponadto:
- prowadzenie korespondencji urzędowej mieszkańców
- prowadzenie korespondencji prywatnej mieszkańców
- utrzymywanie  kontaktów z rodzinami i opiekunami prawnymi
- działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca Domu w miarę jego możliwości
- udział w opracowywaniu i realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców
- prowadzenie obowiązkowych sprawozdań i statystyk
- prowadzenie poradnictwa i bezpośrednia pomoc dla osób ubiegających się o przyjęcie do PDPS
- poradnictwo dla mieszkańców
- współudział w rehabilitacji społecznej
- współpraca z instytucjami statutowo zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi, w celu zaspokojenia potrzeb i załatwiania spraw mieszkańców