-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA


Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Płazie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dpsplaza.pl

Dane teleadresowe:

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie
ul. Wiosny Ludów 4
32-552 Płaza
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 2016 rok

Data ostatniej istotnej aktualizacji: marzec 2022 r

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- nie wszystkie dokumenty do pobrania w formacie .pdf występują w pełni dostępnej wersji cyfrowej
- częściowy brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
- niektóre linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Strona i jej podstrony posiadają następujące ułatwienia:

- podwyższony kontrast
- możliwość powiększenia wielkości tekstu na stronie
- focus wokół elementów nawigacyjnych

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Henryk Rusek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Audyt dostępności budynków dla osób o szczególnych potrzebach w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie, ul. Wiosny Ludów, 32-552 Płaza

Audyt dostępności architektonicznej w wersji edytowalnejZarządzenie Nr 34/2020 Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępnościZarządzenie Nr 34/2020 Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności