-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

UWAGA

W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 odwiedziny mieszkańców PDPS w Płazie zostają wstrzymane aż do odwołania.

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.

Nasza placówka realizuje grant w ramach projektu „Sami-Dzielni - razem przeciw COVID-19”
Celem grantu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówek opieki całodobowej z  terenu powiatu w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
Wartość grantu wynosi 12 360,00zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
Okres realizacji grantu: od 02.09.2020 r. do 31.12.2020 roku
W wyniku realizacji grantu Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w  Płazie uzyska następujący efekt:
- poprawiono bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Domu w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez zakupienie 3 zestawów sprzętu umożliwiającego kontakt on-line mieszkańców/personelu z otoczeniem/rodziną  Dokonano także przeszkolenia z obsługi działania sprzętu i komunikowania się z otoczeniem.

Projekt pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego wiedza-edukacja-rozwój 2014-2020 II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

logotypy