-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

W związku ze stabilną sytuacją na naszym terenie związaną z epidemią koronowirusa  oraz wysokim stopniem realizacji szczepień w naszej placówce, informujemy iż wznawiamy urlopowanie naszych mieszkańców.

Umawianie telefoniczne wraz z udzieleniem szczegółowych informacji:
Od 7 czerwca 2021 r.    tel. 788 665 332,  609 888 631
Urlopowanie od dnia 15 czerwca 2021r.

Wznowienie odwiedzin mieszkańców PDPS w Płazie

W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa informujemy, iż wznawiamy odwiedziny naszych mieszkańców.

Umawianie telefoniczne: od 1 maja 2021 r.    tel. 788 665 332609 888 631

Odwiedziny: od 4 maja 2021 r.


•    Dla mieszkańców mogących się poruszać, odwiedziny będą mogły odbywać się w:

- poniedziałki w godzinach od 7:00 do 16:00,

- wtorek - piątek w godzinach 7:00 do 15:00


•    Dla mieszkańców leżących  kontakt z najbliższymi zapewniony będzie na dotychczasowych warunkach tj. poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym lub pracownikiem zespołu opiekuńczo - terapeutycznego oraz poprzez skype. W szczególnych sytuacjach będzie możliwy kontakt osobisty gdzie osoba odwiedzającą będzie stosowała się do reżimu sanitarnego, zabezpieczona w środki ochrony osobistej tj. maseczka.
•    W celu zapewnienia środków bezpieczeństwa sanitarnego odwiedzającym zapewnimy płyn do dezynfekcji rąk, po każdorazowych odwiedzinach pomieszczenie zostanie poddane dezynfekcji i naświetlaniu lampą bakteriobójczą/wirusobójczą. Stosowanie środków do dezynfekcji oraz lampy bakteriobójczej/wirusobójczej będzie zgodnie z zaleceniami producentów. Wyposażenie pokoju gościnnego ograniczone zostanie do minimum tj. stół, krzesła z powierzchnią nadająca się do dezynfekcji.
•    Osoby deklarujące odwiedziny zobowiązane będą do wcześniejszego uzgodnienia terminu wizyty i zabezpieczenia się w maseczki ochronne.

Przed wejściem na teren Domu z odwiedzającym zostanie przeprowadzona rozmowa przez pracownika do tego upoważnionego. Podczas rozmowy  zostaną zebrane dane zgodnie z załącznikiem nr 1 - oświadczenie/ankieta o stanie zdrowia osoby odwiedzającej mieszkańca PDPS w Płazie oraz zostanie dokonany pomiar temperatury. Osoba odwiedzająca będzie zobligowana do potwierdzenia pisemnego podanych informacji.

Numer telefonu  kontaktu w celu ustalenia terminu odwiedzin:
788 665 332
609 888 631
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

 

UWAGA

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.


DPS w Płazie świadczy mieszkańcom usługi wspomagające, wśród których istotna jest propozycja udziału w różnorodnych zajęciach terapeutycznych.
Terapia zajęciowa to celowe działania rehabilitacyjne, polisensoryczne, o charakterze zajęć ciągłych ( np. zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe itd.), które stanowią proces terapeutyczny prowadzący do usprawnienia i kompensacji zaburzonych funkcji spowodowanych niepełnosprawnością czy chorobą. Określone czynności o charakterze zajęć fizycznych czy umysłowych proponowane przez terapeutów niosą ze sobą aspekt leczniczy. Proces terapeutyczny wymaga przy tym całościowego, holistycznego podejścia do każdego człowieka, co daje szanse poprawy jego funkcjonowania psychofizycznego i społecznego.
Terapeuci zajęciowi wspomagają osoby niepełnosprawne czy przewlekle chore w procesie ich leczenia i rehabilitacji, poprzez stosowanie różnych form i technik terapii zajęciowej. Podejmowane przez terapeutów działania mają na celu: kompensację zaburzonych funkcji; przeciwdziałanie powstawaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa oraz przystosowanie podopiecznego do życia w społeczeństwie. Terapeuta zajęciowy nawiązuje i utrzymuje kontakt terapeutyczny z podopiecznym oraz tworzy wokół niego środowisko terapeutyczne  i socjoterapeutyczne. W wyniku tych oddziaływań rozpoznaje i zaspokaja potrzeby podopiecznego, ale zawsze uwzględnia przy tym czynniki: zdrowotne, psychologiczne, społeczne. Terapeuci zajęciowi współpracują w zespole pracowników w tworzeniu indywidualnego planu opieki i programu terapii dostosowanego do stanu zdrowia, potrzeb oraz zainteresowań podopiecznego z uwzględnianiem zaleceń lekarskich. Planują i prowadzą różnorodne formy oddziaływania terapeutycznego: zajęcia warsztatowe, świetlicowe, kulturalno-oświatowe, artystyczne, ćwiczenia relaksacyjno-sportowe  /indywidualne i grupowe/.

W Domu Pomocy Społecznej w Płazie prowadzone są trzy rodzaje terapii zajęciowej:
     Ergoterapia - terapia pracą, poprzez zajęcia manualne
     Socjoterapia - terapia zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych w toku spotkań grupowych
     Arteterapia - terapia sztuką, kontakt czynny lub bierny ze sztuką i kulturą.

Odpowiadające im metody :
Metody ergoterapii: hafciarstwo, dziewiarstwo, wikliniarstwo, ogrodnictwo, ceramika.
Metody socjoterapii: ludoterapia, terapia ruchem, trening umiejętności społecznych, rekreacja, animaloterapia, hipoterapia.
Metody arteterapii: rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, sztuki użytkowe, zdobnictwo i dekoratorstwo, muzykoterapia, biblioterapia, teatroterapia, filmoterapia, choreoterapia.

Świadome prowadzenie kontaktu terapeutycznego w kierunku pożądanego celu, którym jest poprawa funkcjonowania psychofizycznego i społecznego mieszkańca DPS – wymaga przestrzegania ważnych wskazań, wśród których wyróżnić trzeba: poszanowanie praw i godności człowieka; indywidualne podejście; podmiotowość; bezwarunkowa akceptacja; prawo do wolności i wyboru; partnerstwo w relacjach; doskonalenie komunikacji; porozumienie bez przemocy; rozpoznawanie potrzeb indywidualnych.

Terapeuci zajęciowi współpracują z całym zespołem pracowników DPS w realizacji wyznaczonych kierunków pracy terapeutycznej :
- wspieranie rozwoju autonomii mieszkańca (na miarę jego możliwości);
- uspołecznianie mieszkańca .

Terapia zajęciowa realizowana w naszym Domu Pomocy Społecznej jest ciekawą i szeroką ofertą dla podopiecznych a realizowany proces terapeutyczny prowadzi do polepszenia jakości ich życia. Mieszkańcy domu mają możliwość doświadczania własnego rozwoju, odnajdują swoją godność i siłę do pokonywania trudności. Wyższa samoocena, dobre samopoczucie sprzyjają  kondycji psychofizycznej, umożliwiają lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie.

Zapraszamy na zajęcia terapeutyczne do naszych pracowni