-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

OGŁOSZENIE

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie poszukuje chętnych wolontariuszy do pracy przy opiece nad Mieszkańcami naszego Domu.
Podjęcie pracy nastąpi w szczególności w sytuacji zachorowań lub kwarantanny pracowników PDPS w Płazie.
Chętnych prosimy o kontakt z Sekretariatem PDPS pod nr tel. 603 888 147

WAŻNE !!!

 Szanowni Państwo,

wszyscy wiemy, że obecna sytuacja w służbie zdrowia jest ciężka. Nas także trapią niedobory produktów pierwszej potrzeby.
Postanowiliśmy przystąpić do systemu https://www.wsparciedlaszpitala.pl/, który wspiera szpitale i DPS-y w pozyskiwaniu pomocy od osób prywatnych i firm.

Bardzo ważnym ogniwem wsparcia placówki przez darczyńców jest osoba Koordynatora lokalnego. To ktoś, kto jest łącznikiem między darczyńcami a placówką. Osoba taka organizuje zbiórki, zachęca do pomocy osoby prywatne i firmy, zbiera produkty i przekazuje je placówce w imieniu darczyńców. Takie rozwiązanie jest skuteczne i bezpieczne. Ten krótki materiał wideo dobrze tłumaczy rolę Koordynatora lokalnego w systemie WsparcieDlaSzpitala.pl: https://youtu.be/nBA8os_7MyU

Zwracamy się z uprzejmym zapytaniem, czy wśród Państwa najbliższych nie ma osoby, która zechciałaby się podjąć roli Koordynatora lokalnego dla Naszej placówki. Bardzo pomogłoby nam to w zorganizowaniu efektywnego systemu wsparcia przez Darczyńców. Gdyby ktoś taki był, serdecznie prosimy o zgłoszenie się na stronie: https://www.wsparciedlaszpitala.pl/koordynator
Zespół Wsparcie dla Szpitala wytłumaczy wtedy dokładnie, jak działa system.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na wsparcie,

Dyrektor PDPS w Płazie
Kazimiera Żmudzińska


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

   Snoezelen to unikalna metoda terapeutyczna, polegają ca na niedyrektywnej i bezzadaniowej stymulacji polisensorycznej oraz budowaniu w oparciu o nią szczególnej relacji z podopiecznym.
   Metoda Snoezelen powstała w latach 70-tych XX wieku w Holandii, jako odpowiedź na potrzeby osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną a zarazem jako swoisty sprzeciw wobec pesymizmu terapeutycznego panującego w odniesieniu do podopiecznych. Zaskakująco pozytywne efekty sprawiły, że stopniowo metoda rozprzestrzeniła się na inne kraje europejskie, a także kontynenty. Obecnie stosowana jest na całym świecie, również pod nazwą Multi Sensory Environment (MSE). W Polsce równolegle do nazwy „Snoezelen” przyjęła się nazwa „Sala Doświadczania Świata”, której autorką jest dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann, adiunkt w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i jedna z prekursorek metody Snoezelen w Polsce. Pojęcie „Sala Doświadczania Świata” określa zarówno istotę metody, jak i specjalnie zaaranżowane pomieszczenie, w którym odbywają się sesje terapeutyczne.
   Dzięki Snoezelen można znaleźć nowe drogi dojścia do osób, z którymi kontakt z różnych przyczyn jest utrudniony i ograniczony. W Sali Doświadczania Świata osiąga się podwójny efekt: relaksacji i aktywizacji, poprzez przemyślany dobór nieinwazyjnych i zredukowanych bodźców sensorycznych oraz zastosowanie ośmiu zasad Snoezelen. W miarę rozwoju metody okazało się, że oddziałuje ona bardzo pozytywnie nie tylko na osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ale także na inne grupy pacjentów, m.in.: osoby z niepełnosprawnością fizyczną, osoby z autyzmem, osoby z zaburzeniami psychicznymi, seniorów sprawnych poznawczo i seniorów z demencją, dzieci z problemami wychowawczymi i problemami zachowania, osoby przewlekle somatycznie chore, osoby po urazach, pacjentów onkologicznych, osoby żyjące lub pracujące w nadmiernym stresie.
   W Katedrze Terapii Zajęciowej na Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie funkcjonuje Sala Doświadczania Świata jako pracownia dydaktyczno-badawcza. Zajęcia w Sali towarzyszą dwóm wykładanym na kierunku Terapia Zajęciowa przedmiotom: „Snoezelen – Sala Doświadczania Świata” oraz „Snoezelen jako metoda terapii zajęciowej”. Sala służy także prowadzeniu projektów badawczych. Jest to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie na wyższej uczelni w Polsce. W Europie Zachodniej podobny projekt był realizowany m.in. przez Uniwersytet im. Humboldta W Berlinie.
   Dnia 8 lutego 2016 roku pomiędzy AWF w Krakowie a Powiatowym Domem Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie zostało podpisane porozumienie o współpracy partnerskiej. Bezpośrednim celem porozumienia jest prowadzenie sesji terapeutycznych oraz badań naukowych w Sali Doświadczania Świata funkcjonującej w PDPS Plaza. Natomiast celem pośrednim jest promowanie i profesjonalizowanie metody Snoezelen stosowanej z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Ta grupa odbiorców wymaga bowiem szczególnej aranżacji przestrzeni Sali oraz odpowiedniego prowadzenia sesji. Sala Doświadczania Świata funkcjonująca w PDPS w Płazie posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Snoezelen (ISNA-MSE Polska), co w połączeniu ze stałą współpracą z Katedrą Terapii Zajęciowej AWF w Krakowie daje pełną gwarancję prawidłowego i efektywnego prowadzenia sesji Snoezelen.

   W naszej Sali Snoezelen seanse prowadzą przeszkoleni terapeuci i pedagodzy:
mgr Urszula Żmudzińska, mgr Renata Bartnik, mgr Teresa Prasak-Tworzyk.
W specjalistycznym szkoleniu prowadzonym przez dr Agnieszkę Smrokowską-Reichmann wzięli także udział : mgr Ewa Zięba, mgr Michał Obrok, mgr Anna Kurnik, Justyna Walczyk.

DR AGNIESZKA SMROKOWSKA-REICHMANN
Studiowała na Uniwersytecie im. Parisa Lodrona w Salzburgu oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskała doktorat. Etyk. Adiunkt w Zakładzie Klinicznych Form Terapii Zajęciowej, Katedra terapii Zajęciowej, Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie.
- Członek- założyciel Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej. Prekursor terapii Snoezelen w Polsce
- Międzynarodowy specjalista Snoezelen i międzynarodowy trener Snoezelen z ramienia International Snoezelen Association-Multi Sensory Environment (ISNA-MSE)
- Przewodnicząca ISNA-MSE Polska
- Przewodnicząca Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Snoezelen
- Członek Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych.
Autorka pozycji :
- „Snoezelen – Sala Doświadczania Świata. Kompendium opiekuna i terapeuty”.
Współautorka pozycji :
- „Opiekun medyczny w praktyce”
- „Terapia zajęciowa w geriatrii”.
Redaktor naczelna :
- Miesięcznika „wspólne tematy – pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego”
- Kwartalnika „na temat – zeszyty dla profesjonalnie pomagających”.
Od wielu lat współpracuje z organizacjami i placówkami opieki senioralnej w Polsce. Prowadzi szkolenia również w ramach projektów europejskich, dotyczących m.in. aspektów etycznych w opiece, innowacyjnych metod pracy i komunikacji z seniorami demencyjnymi, zastosowania terapii Snoezelen. Zainteresowania naukowe : metoda Snoezelen z różnymi grupami pacjentów, terapia zajęciowa z seniorami, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów z demencją, etyka, antropologia filozoficzna.


U w a g a :
Prawa autorskie do treści i zdjęć zastrzeżone. Wykorzystywanie, kopiowanie tylko za zgodą  PDPS w Płazie.