-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

W związku ze stabilną sytuacją na naszym terenie związaną z epidemią koronowirusa  oraz wysokim stopniem realizacji szczepień w naszej placówce, informujemy iż wznawiamy urlopowanie naszych mieszkańców.

Umawianie telefoniczne wraz z udzieleniem szczegółowych informacji:
Od 7 czerwca 2021 r.    tel. 788 665 332,  609 888 631
Urlopowanie od dnia 15 czerwca 2021r.

Wznowienie odwiedzin mieszkańców PDPS w Płazie

W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa informujemy, iż wznawiamy odwiedziny naszych mieszkańców.

Umawianie telefoniczne: od 1 maja 2021 r.    tel. 788 665 332609 888 631

Odwiedziny: od 4 maja 2021 r.


•    Dla mieszkańców mogących się poruszać, odwiedziny będą mogły odbywać się w:

- poniedziałki w godzinach od 7:00 do 16:00,

- wtorek - piątek w godzinach 7:00 do 15:00


•    Dla mieszkańców leżących  kontakt z najbliższymi zapewniony będzie na dotychczasowych warunkach tj. poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym lub pracownikiem zespołu opiekuńczo - terapeutycznego oraz poprzez skype. W szczególnych sytuacjach będzie możliwy kontakt osobisty gdzie osoba odwiedzającą będzie stosowała się do reżimu sanitarnego, zabezpieczona w środki ochrony osobistej tj. maseczka.
•    W celu zapewnienia środków bezpieczeństwa sanitarnego odwiedzającym zapewnimy płyn do dezynfekcji rąk, po każdorazowych odwiedzinach pomieszczenie zostanie poddane dezynfekcji i naświetlaniu lampą bakteriobójczą/wirusobójczą. Stosowanie środków do dezynfekcji oraz lampy bakteriobójczej/wirusobójczej będzie zgodnie z zaleceniami producentów. Wyposażenie pokoju gościnnego ograniczone zostanie do minimum tj. stół, krzesła z powierzchnią nadająca się do dezynfekcji.
•    Osoby deklarujące odwiedziny zobowiązane będą do wcześniejszego uzgodnienia terminu wizyty i zabezpieczenia się w maseczki ochronne.

Przed wejściem na teren Domu z odwiedzającym zostanie przeprowadzona rozmowa przez pracownika do tego upoważnionego. Podczas rozmowy  zostaną zebrane dane zgodnie z załącznikiem nr 1 - oświadczenie/ankieta o stanie zdrowia osoby odwiedzającej mieszkańca PDPS w Płazie oraz zostanie dokonany pomiar temperatury. Osoba odwiedzająca będzie zobligowana do potwierdzenia pisemnego podanych informacji.

Numer telefonu  kontaktu w celu ustalenia terminu odwiedzin:
788 665 332
609 888 631
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

 

UWAGA

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.


Celem terapii psychologicznej prowadzonej w DPS jest poprawa stanu psychicznego mieszkańców; rozwój ich osobowości; minimalizowanie deficytów poznawczych; zmniejszenie natężenia objawów chorobowych oraz polepszenie radzenia sobie z nimi; zapobieganie nawrotom choroby psychicznej; pomoc w ostrej fazie choroby; niwelowanie poczucia osamotnienia, opuszczenia oraz odizolowania; zapewnianie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia i życzliwości; wspieranie w trudnych i kryzysowych sytuacjach; wyzwalanie procesów twórczego działania; wykształcenie motywacji wewnętrznej u mieszkańca oraz umiejętności wykorzystywania swoich możliwości; wyrabianie postawy zaradności życiowej; rozwój umiejętności interpersonalnych; usamodzielnianie. Terapia psychologiczna poprzedzona jest diagnozą każdego mieszkańca w oparciu o wywiad, obserwację, testy i kwestionariusze. Psycholog w swojej pracy wykorzystuje przede wszystkim elementy psychoterapii podtrzymującej, behawioralno-poznawczej, rehabilitacji neuropsychologicznej. W zależności od jednostki chorobowej oraz istoty problemu wykorzystuje odpowiednie techniki terapeutyczne. Stosuje również psychorysunek, relaksację i psychoedukację. Prowadzi treningi psychologiczne takie jak: rozwiązywanie problemów w trudnych sytuacji międzyludzkich, umiejętności prowadzenia rozmowy, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, zachowania Pierwszym etapem w pracy psychologa jest poznanie nowego mieszkańca, ocena stanu umysłowego, motywacji do współpracy, możliwości podopiecznego. Wykorzystuje się w tym celu metody obserwacji, rozmowy, wywiadu oraz analizę wpisów do dokumentacji o wcześniejszych konsultacjach psychologicznych. Osoby przybywające do DPS często czują się zagubione i zdezorientowane. W pracy z nimi wykorzystuje się elementy psychoterapii podtrzymującej. Polega ona na utwierdzaniu osoby w przekonaniu, iż nie zagraża jej niebezpieczeństwo, zmniejszaniu napięcia emocjonalnego, zmniejszaniu lęku, wyjaśnianiu nurtujących wątpliwości i udzielaniu wskazówek ułatwiających przystosowanie się do nowych warunków mieszkaniowych. Po zaaklimatyzowaniu się mieszkańca podejmowane są dalsze działania służące aktywizacji i podnoszeniu sprawności umysłowej. Wśród mieszkańców dużym zainteresowaniem cieszy się również grupa wsparcia, podczas której psycholog pomaga w rozwiązaniu sytuacji konfliktowych, wspiera emocjonalnie i kształtuje umiejętności radzenia sobie z problemami dnia codziennego. W trakcie spotkań grupy wsparcia psycholog ukierunkowuje mieszkańców na rozważanie różnych problemów, poszukiwanie rozwiązań, udzielanie sobie nawzajem rad i pomocy, dzięki czemu mieszkańcy uzyskują wgląd w swoje możliwości, zauważają swoje mocne strony.
Psycholog nie tylko świadczy pomoc psychologiczną dla mieszkańców Domu, ale także udziela wsparcia i porad pracownikom oraz rodzinom mieszkańców.