-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

OGŁOSZENIE

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie poszukuje chętnych wolontariuszy do pracy przy opiece nad Mieszkańcami naszego Domu.
Podjęcie pracy nastąpi w szczególności w sytuacji zachorowań lub kwarantanny pracowników PDPS w Płazie.
Chętnych prosimy o kontakt z Sekretariatem PDPS pod nr tel. 603 888 147

WAŻNE !!!

 Szanowni Państwo,

wszyscy wiemy, że obecna sytuacja w służbie zdrowia jest ciężka. Nas także trapią niedobory produktów pierwszej potrzeby.
Postanowiliśmy przystąpić do systemu https://www.wsparciedlaszpitala.pl/, który wspiera szpitale i DPS-y w pozyskiwaniu pomocy od osób prywatnych i firm.

Bardzo ważnym ogniwem wsparcia placówki przez darczyńców jest osoba Koordynatora lokalnego. To ktoś, kto jest łącznikiem między darczyńcami a placówką. Osoba taka organizuje zbiórki, zachęca do pomocy osoby prywatne i firmy, zbiera produkty i przekazuje je placówce w imieniu darczyńców. Takie rozwiązanie jest skuteczne i bezpieczne. Ten krótki materiał wideo dobrze tłumaczy rolę Koordynatora lokalnego w systemie WsparcieDlaSzpitala.pl: https://youtu.be/nBA8os_7MyU

Zwracamy się z uprzejmym zapytaniem, czy wśród Państwa najbliższych nie ma osoby, która zechciałaby się podjąć roli Koordynatora lokalnego dla Naszej placówki. Bardzo pomogłoby nam to w zorganizowaniu efektywnego systemu wsparcia przez Darczyńców. Gdyby ktoś taki był, serdecznie prosimy o zgłoszenie się na stronie: https://www.wsparciedlaszpitala.pl/koordynator
Zespół Wsparcie dla Szpitala wytłumaczy wtedy dokładnie, jak działa system.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na wsparcie,

Dyrektor PDPS w Płazie
Kazimiera Żmudzińska


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

Celem terapii psychologicznej prowadzonej w DPS jest poprawa stanu psychicznego mieszkańców; rozwój ich osobowości; minimalizowanie deficytów poznawczych; zmniejszenie natężenia objawów chorobowych oraz polepszenie radzenia sobie z nimi; zapobieganie nawrotom choroby psychicznej; pomoc w ostrej fazie choroby; niwelowanie poczucia osamotnienia, opuszczenia oraz odizolowania; zapewnianie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia i życzliwości; wspieranie w trudnych i kryzysowych sytuacjach; wyzwalanie procesów twórczego działania; wykształcenie motywacji wewnętrznej u mieszkańca oraz umiejętności wykorzystywania swoich możliwości; wyrabianie postawy zaradności życiowej; rozwój umiejętności interpersonalnych; usamodzielnianie. Terapia psychologiczna poprzedzona jest diagnozą każdego mieszkańca w oparciu o wywiad, obserwację, testy i kwestionariusze. Psycholog w swojej pracy wykorzystuje przede wszystkim elementy psychoterapii podtrzymującej, behawioralno-poznawczej, rehabilitacji neuropsychologicznej. W zależności od jednostki chorobowej oraz istoty problemu wykorzystuje odpowiednie techniki terapeutyczne. Stosuje również psychorysunek, relaksację i psychoedukację. Prowadzi treningi psychologiczne takie jak: rozwiązywanie problemów w trudnych sytuacji międzyludzkich, umiejętności prowadzenia rozmowy, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, zachowania Pierwszym etapem w pracy psychologa jest poznanie nowego mieszkańca, ocena stanu umysłowego, motywacji do współpracy, możliwości podopiecznego. Wykorzystuje się w tym celu metody obserwacji, rozmowy, wywiadu oraz analizę wpisów do dokumentacji o wcześniejszych konsultacjach psychologicznych. Osoby przybywające do DPS często czują się zagubione i zdezorientowane. W pracy z nimi wykorzystuje się elementy psychoterapii podtrzymującej. Polega ona na utwierdzaniu osoby w przekonaniu, iż nie zagraża jej niebezpieczeństwo, zmniejszaniu napięcia emocjonalnego, zmniejszaniu lęku, wyjaśnianiu nurtujących wątpliwości i udzielaniu wskazówek ułatwiających przystosowanie się do nowych warunków mieszkaniowych. Po zaaklimatyzowaniu się mieszkańca podejmowane są dalsze działania służące aktywizacji i podnoszeniu sprawności umysłowej. Wśród mieszkańców dużym zainteresowaniem cieszy się również grupa wsparcia, podczas której psycholog pomaga w rozwiązaniu sytuacji konfliktowych, wspiera emocjonalnie i kształtuje umiejętności radzenia sobie z problemami dnia codziennego. W trakcie spotkań grupy wsparcia psycholog ukierunkowuje mieszkańców na rozważanie różnych problemów, poszukiwanie rozwiązań, udzielanie sobie nawzajem rad i pomocy, dzięki czemu mieszkańcy uzyskują wgląd w swoje możliwości, zauważają swoje mocne strony.
Psycholog nie tylko świadczy pomoc psychologiczną dla mieszkańców Domu, ale także udziela wsparcia i porad pracownikom oraz rodzinom mieszkańców.