-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

OGŁOSZENIE

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie poszukuje chętnych wolontariuszy do pracy przy opiece nad Mieszkańcami naszego Domu.
Podjęcie pracy nastąpi w szczególności w sytuacji zachorowań lub kwarantanny pracowników PDPS w Płazie.
Chętnych prosimy o kontakt z Sekretariatem PDPS pod nr tel. 603 888 147

WAŻNE !!!

 Szanowni Państwo,

wszyscy wiemy, że obecna sytuacja w służbie zdrowia jest ciężka. Nas także trapią niedobory produktów pierwszej potrzeby.
Postanowiliśmy przystąpić do systemu https://www.wsparciedlaszpitala.pl/, który wspiera szpitale i DPS-y w pozyskiwaniu pomocy od osób prywatnych i firm.

Bardzo ważnym ogniwem wsparcia placówki przez darczyńców jest osoba Koordynatora lokalnego. To ktoś, kto jest łącznikiem między darczyńcami a placówką. Osoba taka organizuje zbiórki, zachęca do pomocy osoby prywatne i firmy, zbiera produkty i przekazuje je placówce w imieniu darczyńców. Takie rozwiązanie jest skuteczne i bezpieczne. Ten krótki materiał wideo dobrze tłumaczy rolę Koordynatora lokalnego w systemie WsparcieDlaSzpitala.pl: https://youtu.be/nBA8os_7MyU

Zwracamy się z uprzejmym zapytaniem, czy wśród Państwa najbliższych nie ma osoby, która zechciałaby się podjąć roli Koordynatora lokalnego dla Naszej placówki. Bardzo pomogłoby nam to w zorganizowaniu efektywnego systemu wsparcia przez Darczyńców. Gdyby ktoś taki był, serdecznie prosimy o zgłoszenie się na stronie: https://www.wsparciedlaszpitala.pl/koordynator
Zespół Wsparcie dla Szpitala wytłumaczy wtedy dokładnie, jak działa system.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na wsparcie,

Dyrektor PDPS w Płazie
Kazimiera Żmudzińska


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

Plastykoterapia ma ogromną wartość rewalidacyjno-terapeutyczną, umożliwia rozwijanie aktywności twórczej podopiecznych. W pracowni plastycznej ARKADIA drzwi zawsze są otwarte, każdy mieszkaniec może włączyć się do zajęć : rysować, malować, lepić, poznawać tajniki różnorodnych sztuk użytkowych, np. decoupage'u, bibułkarstwa. Dla osób z talentem malarskim powstał kącik sztalugowy, gdzie powstają większe prace w technice olejnej czy akrylach. Działania plastyczne podejmowane z podopiecznymi ułatwiają nawiązanie kontaktu emocjonalnego, sprzyjają budowaniu właściwych więzi we wzajemnych relacjach. Terapia plastyczna w znacznym stopniu uwzględnia indywidualne zainteresowania mieszkańców. Ważną swoistą techniką stosowaną w terapii jest rysunek swobodny, malowanie palcami. Zastosowanie technik artystycznych w terapii z osobami o specjalnych potrzebach, pozwala na harmonijne łączenie zmysłów z intelektem w przeżywaniu siebie i świata, redukuje napięcie, tym samym wspiera rozwój i podnosi jakość życia człowieka. W pracowni plastycznej ARKADIA realizuje się długą i dobrą tradycję – wychowania przez sztukę. Zajęcia terapeutyczne w tej pracowni prowadzi Pani Renata.