-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

9 czerwca br. w ramach IX Festiwalu Osób Niepełnosprawnych "Domek Artystów Wszelakich" na terenie naszego Domu zorganizowany został plener malarski w ramach eventu promującego twórczość i rękodzieło mieszkańców małopolskich domów pomocy społecznej. Event zorganizowany został w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt ten jest realizowany przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
W plenerze wzięli udział mieszkańcy domów pomocy społecznej z Płazy, Czernej, Konarów, Bulowic, Trzemeśni, Zatora, Wadowic oraz Krakowa. Prace malarskie wykonane podczas pleneru zostały zaprezentowane 10 czerwca br. na naszej wystawie w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie.

Informacja o projekcie „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”

Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” realizowany jest przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
Program ten przewiduje bezzwrotną pomoc zagraniczną przyznaną przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r.
Projekt realizowany jest w ramach celu tematycznego dotyczącego poprawy usług opiekuńczych na wybranych obszarach problemowych.  
Celem projektu jest podniesienie dostępu mieszkańców Małopolski do usług opiekuńczych przez waloryzację bazy infrastrukturalnej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, doposażenie tych podmiotów w sprzęt oraz profesjonalizację usług personelu.

Wartość projektu to 7 194 102 franków szwajcarskich (ok. 28 mln zł), w tym dofinansowanie z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy to 6 114 987 franków szwajcarskich (tj. 85% wartości projektu).
Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2012 roku do 31 października 2016 roku.

Kluczowe działanie projektu to realizacja, w formule regrantingu, projektów inwestycyjno-szkoleniowych w 10 domach pomocy społecznej i 5 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego prowadzonych na terenie województwa małopolskiego przez instytucje publiczne lub organizacje non-profit.
W wyniku realizacji projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” powstało 160 nowych miejsc w domach pomocy społecznej, 2 mieszkania chronione, ponad tysiąc pracowników domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych podniosło swoje kompetencje, zmodernizowano lub utworzono prawie 2 hektary terenów rekreacyjnych przy DPS-ach i placówkach oraz zakupiono ponad 2700 sztuk sprzętu i wyposażenia.
Adresatem działania zorientowanego na podniesienie jakości usług pielęgniarskich był personel pielęgniarski domów pomocy społecznej, który w ramach projektu miał możliwość podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać doposażenie swojej placówki w niezbędny sprzęt medyczny. Z możliwości  zwiększenia kwalifikacji swojego personelu skorzystało 50 DPS-ów (kwalifikacje podniosło 226 pielęgniarek i pielęgniarzy), a z doposażenia w niezbędny sprzęt pielęgniarski skorzystało 47 DPS-ów (otrzymały one ponad 1500 sztuk sprzętu).

Kluczowe efekty realizacji projektu to:
1. Wzrost zakresu, jakości i dostępności usług świadczonych przez domy pomocy społecznej dla ich mieszkańców oraz przez placówki opiekuńczo-wychowawcze dla ich podopiecznych.
2. Poprawa warunków pracy i życia w domach pomocy społecznej i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
3. Podniesienie kwalifikacji personelu medycznego i merytorycznego w domach pomocy społecznej i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Więcej o projekcie można przeczytać na www.sppw.rops.krakow.pl
O Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy można przeczytać na  www.programszwajcarski.gov.pl

 

GALERIA ZDJĘĆ