-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

Moc wspólnych korzeni
Od sierpnia na terenie Naszego Domu Fundacja Krok Naprzód realizuje projekt „ Moc wspólnych korzeni”
Celem głównym projektu jest rozwój aktywności osób niepełnosprawnych i integracja ze społeczeństwem lokalnym, a w szczególności:
- uczestniczenie w warsztatach bębniarskich, śpiewaczych, tanecznych i terapii lalkarskiej, które rozwijają potencjał artystyczno-muzyczny
- zwiększenie sprawności ruchowej i koordynacji rąk i nóg w czasie zajęć bębniarskich, tanecznych  i terapii lalkarskiej
- rozwijanie spontanicznej radości artystycznego współistnienia
- integracja ze społeczeństwem lokalnym
- kształtowanie samodzielnych zachowań
Cele zostaną zrealizowane w czasie warsztatów dla osób niepełnosprawnych (bębniarskich, śpiewaczych, tanecznych i terapii lalkarskiej) oraz warsztatów integracyjnych, na których zostaną zaprezentowane nabyte umiejętności oraz uczestnicy będą mogli integrować się ze społeczeństwem i kształtować samodzielne zachowania
Projekt zakłada również zorganizowanie warsztatów integracyjnych, w których weźmie udział ok. 200 osób (150 osób niepełnosprawnych, młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Chrzanowie oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie