-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

WAŻNE !!!


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

Fundacja  Krok Naprzód od sierpnia realizuje  projekt  pn ”Jestem, by pomagać”.
Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi członków rodzin, opiekunów  i kadry bezpośrednio zaangażowanej w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Warsztaty będą się odbywały na terenie naszego Domu. Tematy będę realizowane do końca listopada 2012r.