-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

Mieszkańcy naszego Domu po raz wtóry wzięli udział w olimpiadzie sportowej na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Płazie. Olimpiada jak zawsze rozpoczęła się od uroczystego zapalanie znicza olimpijskiego oraz odśpiewania pieśni „Do boju Polsko”. Mieszkańcy zmagali się w następujących konkurencjach: rzut oszczepem, skok w dal, sztafeta oraz strzały do celu. Zawody dostarczyły mieszkańcom dużo pozytywnych emocji o których ciężko będzie zapomnieć. Konkurencje przygotowali i przeprowadzili niezmordowani pracownicy w osobach Mateusza i Michała.