-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

W związku ze stabilną sytuacją na naszym terenie związaną z epidemią koronowirusa  oraz wysokim stopniem realizacji szczepień w naszej placówce, informujemy iż wznawiamy urlopowanie naszych mieszkańców.

Umawianie telefoniczne wraz z udzieleniem szczegółowych informacji:
Od 7 czerwca 2021 r.    tel. 788 665 332,  609 888 631
Urlopowanie od dnia 15 czerwca 2021r.

Wznowienie odwiedzin mieszkańców PDPS w Płazie

W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa informujemy, iż wznawiamy odwiedziny naszych mieszkańców.

Umawianie telefoniczne: od 1 maja 2021 r.    tel. 788 665 332609 888 631

Odwiedziny: od 4 maja 2021 r.


•    Dla mieszkańców mogących się poruszać, odwiedziny będą mogły odbywać się w:

- poniedziałki w godzinach od 7:00 do 16:00,

- wtorek - piątek w godzinach 7:00 do 15:00


•    Dla mieszkańców leżących  kontakt z najbliższymi zapewniony będzie na dotychczasowych warunkach tj. poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym lub pracownikiem zespołu opiekuńczo - terapeutycznego oraz poprzez skype. W szczególnych sytuacjach będzie możliwy kontakt osobisty gdzie osoba odwiedzającą będzie stosowała się do reżimu sanitarnego, zabezpieczona w środki ochrony osobistej tj. maseczka.
•    W celu zapewnienia środków bezpieczeństwa sanitarnego odwiedzającym zapewnimy płyn do dezynfekcji rąk, po każdorazowych odwiedzinach pomieszczenie zostanie poddane dezynfekcji i naświetlaniu lampą bakteriobójczą/wirusobójczą. Stosowanie środków do dezynfekcji oraz lampy bakteriobójczej/wirusobójczej będzie zgodnie z zaleceniami producentów. Wyposażenie pokoju gościnnego ograniczone zostanie do minimum tj. stół, krzesła z powierzchnią nadająca się do dezynfekcji.
•    Osoby deklarujące odwiedziny zobowiązane będą do wcześniejszego uzgodnienia terminu wizyty i zabezpieczenia się w maseczki ochronne.

Przed wejściem na teren Domu z odwiedzającym zostanie przeprowadzona rozmowa przez pracownika do tego upoważnionego. Podczas rozmowy  zostaną zebrane dane zgodnie z załącznikiem nr 1 - oświadczenie/ankieta o stanie zdrowia osoby odwiedzającej mieszkańca PDPS w Płazie oraz zostanie dokonany pomiar temperatury. Osoba odwiedzająca będzie zobligowana do potwierdzenia pisemnego podanych informacji.

Numer telefonu  kontaktu w celu ustalenia terminu odwiedzin:
788 665 332
609 888 631
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

 

UWAGA

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.


Mieszkaniec ma zapewnione prawo do własnego poglądu, ma możliwość podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących jego osoby w tym m. in.: 
- wyboru określonej sytuacji , pory i miejsca spożywania posiłku, 
- pory o której kładzie się spać, 
- wyboru terapii, rodzaju zainteresowań itp., 
- praktykowania własnej religii. 
Przestrzegana jest zasada, że wszelkie informacje o mieszkańcu i jego bliskich są poufne.
Dokumentacja prowadzona dla każdego mieszkańca zawiera: 
- diagnozę socjalną, 
- diagnozę medyczną, 
- plan opieki indywidualnej, 
- dziennik imprez kulturowo - oświatowych, 
- dziennik zajęć terapeutycznych
Prawa i obowiązki mieszkańca są sformułowane w Regulaminie Mieszkańca. Mieszkańców Domu obowiązuje Ramowy Program Dnia. Na terenie Domu działa samorząd mieszkańców.
    Opieka indywidualna.
W ramach zapewnienia opieki i podniesienia świadczonych usług dla mieszkańców powołano zespoły terapeutyczne których celem jest opracowanie indywidualnych planów wspierania mieszkańca. W ramach tych zespołów, przy organizowaniu zajęć indywidualnych i grupowych świadczone są usługi wspomagające polegające na: 
- podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców , 
- umożliwieniu zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych, 
- zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców, 
- stymulowaniu, nawiązywaniu i utrzymaniu kontaktu z rodziną i środowiskiem, 
- działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości, 
- dbałości o interesy mieszkańca , interwencji w problemach i pomoc w ich rozwiązywaniu, 
- budowaniu kontaktów poprzez wspólne spotkania i pomoc w sprawach życia codziennego, 
- rozwijaniu umiejętności mieszkańców.
Mieszkaniec uczestniczy w tworzeniu planu opieki, bieżącej analizie, oraz ocenie efektów udzielanej mu pomocy. Każdy mieszkaniec ma prawo wyboru osoby do bezpośrednich kontaktów. W przypadku niemożności dokonania wyboru Pracownika Pierwszego Kontaktu przez mieszkańca (ze względu na jego stan psychiczny) zostaje mu on przydzielony. Funkcja ta została wprowadzona w celu poprawy jakości świadczeń udzielanych mieszkańcowi. Działania wynikające z indywidualnego planu opieki wspierania mieszkańca koordynuje Pracownik Pierwszego Kontaktu. Ma on pod swoją opieką dwóch lub trzech mieszkańców. Pracownicy Pierwszego Kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno - opiekuńczych. 
Pracownik Pierwszego Kontaktu ma prawo wglądu do pełnej dokumentacji mieszkańca, ma prawo odmówić realizacji prośby mieszkańca , gdy zagraża ona zdrowiu lub życiu mieszkańca bądź jest nierealna. Może zrezygnować z funkcji Pracownika Pierwszego Kontaktu , gdy mieszkaniec nie akceptuje go. Ponadto ma prawo wglądu w rozchód pieniędzy mieszkańca, czy realizację indywidualnych planów opieki i ich korekty. 
Obowiązkiem Pracownika Pierwszego Kontaktu jest kontakt z opiekunem prawnym i rodziną podopiecznego, dbanie o interesy mieszkańca, pomoc w rozwiązywaniu problemów, budowanie kontaktu poprzez wspólne spotkania i pomoc w sprawach życia codziennego. Kontakt pracownika z mieszkańcem odbywa się przynajmniej jeden raz w tygodniu, w spotkaniach przynajmniej 30. minutowych, a miejsce spotkań zależne jest od stanu zdrowia mieszkańca i pogody. Ponadto Pracownik Pierwszego Kontaktu dba o utrzymywanie stosunków podopiecznego ze środowiskiem lokalnym, rozwijanie jego umiejętności, nadzór i włączenie się w realizację planów opieki. 
    Opieka zdrowotna.
Każdy mieszkaniec ma zapewniony regularny kontakt z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzem psychiatrą, oraz ma możliwość korzystania w razie potrzeby z poradni specjalistycznych. Ze względu na schorzenia psychiczne oraz chroniczny przebieg, mieszkańcy zażywają stale lub okresowo leki psychotropowe, w celu zminimalizowania objawów psychotycznych i utrzymania dobrego stanu psychofizycznego. O okresie przyjmowania leków psychotropowych decyduje lekarz psychiatra, pod którego opieką pozostają mieszkańcy.