-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „rodo”, Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Płazie informuje, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Płazie, przy ul. Wiosny Ludów 4, reprezentowany przez Dyrektora Domu;
2. Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Płazie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych;
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Płazie obowiązków wynikających z przepisu prawa oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. ;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane: dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym, bankom w zakresie realizacji płatności przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora; podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane mogą być przekazane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych - okres wynikający z prawa wewnętrznego tj. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz z przepisu prawa powszechnie obowiązującego;
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeżeli była podstawą przetwarzania;
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora Danych Osobowych.