-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

W związku ze stabilną sytuacją na naszym terenie związaną z epidemią koronowirusa  oraz wysokim stopniem realizacji szczepień w naszej placówce, informujemy iż wznawiamy urlopowanie naszych mieszkańców.

Umawianie telefoniczne wraz z udzieleniem szczegółowych informacji:
Od 7 czerwca 2021 r.    tel. 788 665 332,  609 888 631
Urlopowanie od dnia 15 czerwca 2021r.

Wznowienie odwiedzin mieszkańców PDPS w Płazie

W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa informujemy, iż wznawiamy odwiedziny naszych mieszkańców.

Umawianie telefoniczne: od 1 maja 2021 r.    tel. 788 665 332609 888 631

Odwiedziny: od 4 maja 2021 r.


•    Dla mieszkańców mogących się poruszać, odwiedziny będą mogły odbywać się w:

- poniedziałki w godzinach od 7:00 do 16:00,

- wtorek - piątek w godzinach 7:00 do 15:00


•    Dla mieszkańców leżących  kontakt z najbliższymi zapewniony będzie na dotychczasowych warunkach tj. poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym lub pracownikiem zespołu opiekuńczo - terapeutycznego oraz poprzez skype. W szczególnych sytuacjach będzie możliwy kontakt osobisty gdzie osoba odwiedzającą będzie stosowała się do reżimu sanitarnego, zabezpieczona w środki ochrony osobistej tj. maseczka.
•    W celu zapewnienia środków bezpieczeństwa sanitarnego odwiedzającym zapewnimy płyn do dezynfekcji rąk, po każdorazowych odwiedzinach pomieszczenie zostanie poddane dezynfekcji i naświetlaniu lampą bakteriobójczą/wirusobójczą. Stosowanie środków do dezynfekcji oraz lampy bakteriobójczej/wirusobójczej będzie zgodnie z zaleceniami producentów. Wyposażenie pokoju gościnnego ograniczone zostanie do minimum tj. stół, krzesła z powierzchnią nadająca się do dezynfekcji.
•    Osoby deklarujące odwiedziny zobowiązane będą do wcześniejszego uzgodnienia terminu wizyty i zabezpieczenia się w maseczki ochronne.

Przed wejściem na teren Domu z odwiedzającym zostanie przeprowadzona rozmowa przez pracownika do tego upoważnionego. Podczas rozmowy  zostaną zebrane dane zgodnie z załącznikiem nr 1 - oświadczenie/ankieta o stanie zdrowia osoby odwiedzającej mieszkańca PDPS w Płazie oraz zostanie dokonany pomiar temperatury. Osoba odwiedzająca będzie zobligowana do potwierdzenia pisemnego podanych informacji.

Numer telefonu  kontaktu w celu ustalenia terminu odwiedzin:
788 665 332
609 888 631
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

 

UWAGA

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.


Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie usytuowany jest w centrum niewielkiej, malowniczo położonej miejscowości oddalonej około 7 km od miasta Chrzanowa (woj. małopolskie). Chociaż historia powstania samego ośrodka przeznaczonego na potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie sięga lat 50’ XX w. warto w tym miejscu przybliżyć również historię miejsca, w którym dziś mieści się PDPS.
      Obecny kompleks budynków mieszkalno-terapeutycznych mieści się na terenie dawnego zespołu pałacowo – parkowego, którego centralnym punktem jest okazały, zabytkowy pałac z XVIII w. Historycy przypuszczają, że dwór istniał w tym miejscu już w wieku XVI, natomiast w XVIII w. został on przez ówczesnych właścicieli przebudowany na barokową rezydencję. W jej sąsiedztwie postawiono również zabudowania gospodarskie, całość otoczono zaś kamiennym ogrodzeniem z bramą wjazdową. W 1898 r. pałac zakupił hrabia Adam Starzeński i aż do końca II wojny światowej stanowił on siedzibę rodu Starzeńskich. W latach 1900–1901 pałac przebudowano według projektu architekta, Zygmunta Hendla. Budowla nabrała cech neobarokowych, z parterowej zmieniła się w dwukondygnacyjną. Park został założony najprawdopodobniej w XVIII wieku jako kompozycja barokowa, jego pozostałością jest widoczny wciąż podjazd oraz aleje dojazdowe: jesionowa i klonowa. W XIX wieku zmieniono kompozycję ogrodu, zasadzono nowe gatunki roślin, jak tulipanowiec amerykański, cis czy modrzew japoński. Będąc na miejscu warto przyjrzeć się zabytkowym bramom i murowi, który malowniczo okala ogród.
      Po II wojnie światowej dwór wraz z zabudowaniami gospodarczymi przejął ówczesny resort rolnictwa i utworzył w nim Technikum Rachunkowości Rolniczej. W 1953 r. Szkoła została zlikwidowana a obiekt stał się własnością Wydziału Pracy i Pomocy Społecznej Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie.
      Decyzja by w dawnym pałacu zorganizować Zakład Specjalny dla Umysłowo Upośledzonych, Niezdolnych do Pracy Kobiet zapadła w roku 1954. Od roku 1957 ośrodek zaczęto intensywnie  modernizować, by następnie przekształcić go w Dom Pomocy Społecznej, którym jest do dziś. Dwa nowe pawilony mieszkalne powstały w latach późniejszych: w 1981 r. wybudowano pawilon B, a w latach 1994 - 1997 pawilon C, gdzie zlokalizowano również kaplicę dla mieszkańców Domu. Do 1997 r. Dom prowadzony był  przez siostry Szarytki ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z Krakowa.
      Od 1966 roku dyrektorem Domu pozostawał mgr Roman Mańkowski. Efektem jego przedsięwzięć było zdecydowane polepszenie warunków bytowych mieszkańców. Gabinet lekarski został wyposażony w niezbędny sprzęt medyczny a Dom wzbogacił się o gabinet dentystyczny i aptekę. Ponadto zakład otwarto, co stwarzało mieszkańcom możliwość kontaktowania się z lokalną społecznością. Dyrektor podjął decyzję o możliwości zamieszkania w środku również mężczyzn. Zaczęto organizować wczasy nad morzem i w górach, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatru, kina, utworzono własny zespół artystyczny, zorganizowano prowadzenie rehabilitacji leczniczej.  W 2002 r., po tragicznej śmierci mgr Romana Mańkowskiego, funkcję dyrektora Domu objęła mgr Kazimiera Żmudzińska, z zamierzeniem kontynuowania misji dyrektora Mańkowskiego i przekształcenia tego miejsca w prawdziwy Dom dla mieszkańców. Obecnie Dom Pomocy Społecznej w Płazie nastawiony jest na aktywizację podopiecznych, rozwiązywanie ich problemów oraz na organizowanie i wdrażanie różnych form terapii zajęciowej.