-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

OGŁOSZENIE

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie poszukuje chętnych wolontariuszy do pracy przy opiece nad Mieszkańcami naszego Domu.
Podjęcie pracy nastąpi w szczególności w sytuacji zachorowań lub kwarantanny pracowników PDPS w Płazie.
Chętnych prosimy o kontakt z Sekretariatem PDPS pod nr tel. 603 888 147

WAŻNE !!!

 Szanowni Państwo,

wszyscy wiemy, że obecna sytuacja w służbie zdrowia jest ciężka. Nas także trapią niedobory produktów pierwszej potrzeby.
Postanowiliśmy przystąpić do systemu https://www.wsparciedlaszpitala.pl/, który wspiera szpitale i DPS-y w pozyskiwaniu pomocy od osób prywatnych i firm.

Bardzo ważnym ogniwem wsparcia placówki przez darczyńców jest osoba Koordynatora lokalnego. To ktoś, kto jest łącznikiem między darczyńcami a placówką. Osoba taka organizuje zbiórki, zachęca do pomocy osoby prywatne i firmy, zbiera produkty i przekazuje je placówce w imieniu darczyńców. Takie rozwiązanie jest skuteczne i bezpieczne. Ten krótki materiał wideo dobrze tłumaczy rolę Koordynatora lokalnego w systemie WsparcieDlaSzpitala.pl: https://youtu.be/nBA8os_7MyU

Zwracamy się z uprzejmym zapytaniem, czy wśród Państwa najbliższych nie ma osoby, która zechciałaby się podjąć roli Koordynatora lokalnego dla Naszej placówki. Bardzo pomogłoby nam to w zorganizowaniu efektywnego systemu wsparcia przez Darczyńców. Gdyby ktoś taki był, serdecznie prosimy o zgłoszenie się na stronie: https://www.wsparciedlaszpitala.pl/koordynator
Zespół Wsparcie dla Szpitala wytłumaczy wtedy dokładnie, jak działa system.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na wsparcie,

Dyrektor PDPS w Płazie
Kazimiera Żmudzińska


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie usytuowany jest w centrum niewielkiej, malowniczo położonej miejscowości oddalonej około 7 km od miasta Chrzanowa (woj. małopolskie). Chociaż historia powstania samego ośrodka przeznaczonego na potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie sięga lat 50’ XX w. warto w tym miejscu przybliżyć również historię miejsca, w którym dziś mieści się PDPS.
      Obecny kompleks budynków mieszkalno-terapeutycznych mieści się na terenie dawnego zespołu pałacowo – parkowego, którego centralnym punktem jest okazały, zabytkowy pałac z XVIII w. Historycy przypuszczają, że dwór istniał w tym miejscu już w wieku XVI, natomiast w XVIII w. został on przez ówczesnych właścicieli przebudowany na barokową rezydencję. W jej sąsiedztwie postawiono również zabudowania gospodarskie, całość otoczono zaś kamiennym ogrodzeniem z bramą wjazdową. W 1898 r. pałac zakupił hrabia Adam Starzeński i aż do końca II wojny światowej stanowił on siedzibę rodu Starzeńskich. W latach 1900–1901 pałac przebudowano według projektu architekta, Zygmunta Hendla. Budowla nabrała cech neobarokowych, z parterowej zmieniła się w dwukondygnacyjną. Park został założony najprawdopodobniej w XVIII wieku jako kompozycja barokowa, jego pozostałością jest widoczny wciąż podjazd oraz aleje dojazdowe: jesionowa i klonowa. W XIX wieku zmieniono kompozycję ogrodu, zasadzono nowe gatunki roślin, jak tulipanowiec amerykański, cis czy modrzew japoński. Będąc na miejscu warto przyjrzeć się zabytkowym bramom i murowi, który malowniczo okala ogród.
      Po II wojnie światowej dwór wraz z zabudowaniami gospodarczymi przejął ówczesny resort rolnictwa i utworzył w nim Technikum Rachunkowości Rolniczej. W 1953 r. Szkoła została zlikwidowana a obiekt stał się własnością Wydziału Pracy i Pomocy Społecznej Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie.
      Decyzja by w dawnym pałacu zorganizować Zakład Specjalny dla Umysłowo Upośledzonych, Niezdolnych do Pracy Kobiet zapadła w roku 1954. Od roku 1957 ośrodek zaczęto intensywnie  modernizować, by następnie przekształcić go w Dom Pomocy Społecznej, którym jest do dziś. Dwa nowe pawilony mieszkalne powstały w latach późniejszych: w 1981 r. wybudowano pawilon B, a w latach 1994 - 1997 pawilon C, gdzie zlokalizowano również kaplicę dla mieszkańców Domu. Do 1997 r. Dom prowadzony był  przez siostry Szarytki ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z Krakowa.
      Od 1966 roku dyrektorem Domu pozostawał mgr Roman Mańkowski. Efektem jego przedsięwzięć było zdecydowane polepszenie warunków bytowych mieszkańców. Gabinet lekarski został wyposażony w niezbędny sprzęt medyczny a Dom wzbogacił się o gabinet dentystyczny i aptekę. Ponadto zakład otwarto, co stwarzało mieszkańcom możliwość kontaktowania się z lokalną społecznością. Dyrektor podjął decyzję o możliwości zamieszkania w środku również mężczyzn. Zaczęto organizować wczasy nad morzem i w górach, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatru, kina, utworzono własny zespół artystyczny, zorganizowano prowadzenie rehabilitacji leczniczej.  W 2002 r., po tragicznej śmierci mgr Romana Mańkowskiego, funkcję dyrektora Domu objęła mgr Kazimiera Żmudzińska, z zamierzeniem kontynuowania misji dyrektora Mańkowskiego i przekształcenia tego miejsca w prawdziwy Dom dla mieszkańców. Obecnie Dom Pomocy Społecznej w Płazie nastawiony jest na aktywizację podopiecznych, rozwiązywanie ich problemów oraz na organizowanie i wdrażanie różnych form terapii zajęciowej.