Domek Artystów Wszelakich - 2018

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Stowarzyszenie „Przyjaciele Staszica” oraz  Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Płazie im. A. Starzeńskiego serdecznie zapraszają do udziału w XI edycji Festiwalu Osób Niepełnosprawnych pn „Domek Artystów Wszelakich”. Impreza skierowana jest do mieszkańców domów pomocy społecznej, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz młodzieży niepełnosprawnej.
 

Załączniki:

1. Regulamin Festiwalu
2. Karta zgłoszenia
3. Oświadczenia Kierownika Jednostki
4. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

 

znajdź NAS  - (32) 6131291  - dpsplaza@interia.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

Terapia pedagogiczna prowadzona od września 2009 w Domu Pomocy Społecznej w Płazie polega na systematycznych (1 lub 2 razy  w tygodniu) spotkaniach. Oddziaływania pedagogiczne ukierunkowane są na stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju i usprawnianie zaburzonych funkcji wzroku, słuchu, ruchu. Podczas pracy stosuje się elementy metody Knilla oraz metody relaksacyjne.
Celem terapii jest: stymulowanie i usprawnianie procesów poznawczych, wyrabianie i rozwijanie aktywności twórczej, zainteresowań, aktywizowanie i rozwijanie sprawności ruchowej, wyrabianie i rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała, wyrabianie i rozwijanie orientacji i ruchu w przestrzeni, rozwijanie i kształtowanie sprawności manualnej, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzrokowo-słuchowej, kształtowanie i stymulacja zmysłów, rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej.
Zajęcia terapeutyczne odbywają się w formie zajęć indywidualnych i grupowych.