Domek Artystów Wszelakich - 2018

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Stowarzyszenie „Przyjaciele Staszica” oraz  Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Płazie im. A. Starzeńskiego serdecznie zapraszają do udziału w XI edycji Festiwalu Osób Niepełnosprawnych pn „Domek Artystów Wszelakich”. Impreza skierowana jest do mieszkańców domów pomocy społecznej, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz młodzieży niepełnosprawnej.
 

Załączniki:

1. Regulamin Festiwalu
2. Karta zgłoszenia
3. Oświadczenia Kierownika Jednostki
4. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

 

znajdź NAS  - (32) 6131291  - dpsplaza@interia.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

Czas Świąt Bożego Narodzenia to czas radości, otwierania się na innych ludzi i dzielenia się wszystkim , co najcenniejsze. Przygotowane przez naszych mieszkańców Jasełka przedstawiliśmy społeczności Domu, mieszkańcom Płazy i przyjaciołom, którzy są z nami blisko od wielu lat. Podczas trzech spotkań Jasełkowych podarowaliśmy sobie wzajemnie czas i serce, czego nigdy nie za wiele. Miłe chwile wspólnego świętowania zatrzymaliśmy na zdjęciach w naszej galerii… Zapraszamy