Domek Artystów Wszelakich - 2018

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Stowarzyszenie „Przyjaciele Staszica” oraz  Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Płazie im. A. Starzeńskiego serdecznie zapraszają do udziału w XI edycji Festiwalu Osób Niepełnosprawnych pn „Domek Artystów Wszelakich”. Impreza skierowana jest do mieszkańców domów pomocy społecznej, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz młodzieży niepełnosprawnej.
 

Załączniki:

1. Regulamin Festiwalu
2. Karta zgłoszenia
3. Oświadczenia Kierownika Jednostki
4. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

 

znajdź NAS  - (32) 6131291  - dpsplaza@interia.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

Moc wspólnych korzeni
Od sierpnia na terenie Naszego Domu Fundacja Krok Naprzód realizuje projekt „ Moc wspólnych korzeni”
Celem głównym projektu jest rozwój aktywności osób niepełnosprawnych i integracja ze społeczeństwem lokalnym, a w szczególności:
- uczestniczenie w warsztatach bębniarskich, śpiewaczych, tanecznych i terapii lalkarskiej, które rozwijają potencjał artystyczno-muzyczny
- zwiększenie sprawności ruchowej i koordynacji rąk i nóg w czasie zajęć bębniarskich, tanecznych  i terapii lalkarskiej
- rozwijanie spontanicznej radości artystycznego współistnienia
- integracja ze społeczeństwem lokalnym
- kształtowanie samodzielnych zachowań
Cele zostaną zrealizowane w czasie warsztatów dla osób niepełnosprawnych (bębniarskich, śpiewaczych, tanecznych i terapii lalkarskiej) oraz warsztatów integracyjnych, na których zostaną zaprezentowane nabyte umiejętności oraz uczestnicy będą mogli integrować się ze społeczeństwem i kształtować samodzielne zachowania
Projekt zakłada również zorganizowanie warsztatów integracyjnych, w których weźmie udział ok. 200 osób (150 osób niepełnosprawnych, młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Chrzanowie oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie